Nasza strona używa cookies i podobnych technologii. Informacja o ochronie danych osobowych jest dostępna po kliknięciu w link RODOBrak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LUBKOWIE SP. Z O.O.

(KLAUZULA INFORMACYJNA)

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lubków 63, 59-720 Raciborowice tel. 75 738 93 43, fax 75 731 00 50, e-mail: sekretariat@gzgk.home.pl (dalej Administrator)


2. Kontakt ze Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych: tel. 75 738 93 43 wew. 25, e-mail odo@gzgk.home.pl


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 
realizacji umowy; 
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
– art. 6 ust. 1 pkt b RODO (podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – dane niezbędne do zawarcia umowy wskazane w formularzu umowy)
– art. 6 ust. 1 pkt c RODO (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) wyłącznie w celu realizacji zadań Administratora określonych przepisami prawa.


5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem Danych Osobowych jest ZGK w Lubkowie sp. z o.o.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy (uwzględniając okres archiwizacji), a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).


7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych do organu nadzorczego, 
d) usunięcia, ograniczenia, wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych,
e) przenoszenia danych, uzyskania kopii danych osobowych.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
– Specjalisty ds. ochrony danych osobowych: tel. 75 738 93 43 wew. 25, e-mail: odo@gzgk.home.pl
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Skip to content