Nasza strona używa cookies, aby lepiej wyświetlać informacje dla Ciebie.

Cennik usług

Od 10.07.2021 r. ceny usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. regulowane są uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka oraz Zarząd Spółki. Poniżej znajduje się dostęp do oryginalnych tekstów uchwał regulujących. 

Poniżej zestawienie tabelaryczne.

Lp.

Usługa

Jedn.

Cena netto

1

Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 110l

szt.

10,00

2

Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 110l

szt.

5,40

3

Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych  z pojemnika 110l

szt.

4,60

4

Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l

szt.

21,82

5

Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l

szt.

11,78

6

Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych  z pojemnika 240l

szt.

9,82

7

Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l

szt.

100,00

8

Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l

szt.

54,00

9

Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych  z pojemnika 1100l

szt.

46,00

10

Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych z terenów niezamieszkałych z worka

szt.

13,09

11

Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych z terenów niezamieszkałych z worka

szt.

9,82

12

Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych z worka

szt.

9,82

13

Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l

szt.

21,82

14

Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l

szt.

11,78

15

Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l

szt.

19,64

16

Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l

szt.

100,00

17

Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l

szt.

54,00

18

Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l

szt.

92,00

19

Zagospodarowanie odpadów remontowo-budowlanych z terenów zamieszkałych z kontenera

szt.

140,00

20

Odbiór jednorazowy odpadów remontowo-budowanych z terenów zamieszkałych z kontenera

szt.

120,00

 

21

Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 „dodatkowych poza harmonogramem”/ zlecenie 

Mg

850,00

22

Odbiór jednorazowy odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 „dodatkowych poza harmonogramem”/ zlecenie

szt.

180,00

23

Zagospodarowanie odpadów kompletnego elektrozłomu (o kodzie 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) „dodatkowych poza harmonogramem”/ zlecenie

Mg

1000,00

24

Odbiór jednorazowy odpadów kompletnego elektrozłomu (o kodzie 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36)  „dodatkowych poza harmonogramem”/zlecenie 

szt.

180,00

25

Zagospodarowanie odpadów remontowo-budowlanych z terenów zamieszkałych oddanych do PSZOK „poza limitem”

Mg

221,00

26

Zagospodarowanie odpadów w postaci opon z terenów zamieszkałych oddanych do PSZOK „poza limitem”

Mg

900,00

27

Dzierżawa pojemnika 110l

szt./m-c

1,50

28

Dzierżawa pojemnika 240l

szt./m-c

1,50

29

Dzierżawa pojemnika 1100l

szt./m-c

5,50

30

Najem kontenera na odbiór odpadów remontowo-budowanych z terenów zamieszkałych

szt./doba

10,00

31

Dojazd – dostawa kontenera, pojemnika

km

4,20

Lp.

Usługa

Jedn.

Cena netto

1

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji (przyłącze będące w posiadaniu odbiorcy usługi)

godz.

300,00

2

Wypompowanie i czyszczenie nieczystości (ścieki bytowe) zbiorniki bezodpływowe

34,00

3

Opróżnianie i czyszczenie separatorów tłuszczu wraz z utylizacją odpadu

300,00

4

Odbiór i oczyszczanie ścieków dowożonych własnym transportem

30,00

5

Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych „Sędzimirów” hurt

8,80

6

Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych „LSSE” hurt

10,25

7

Wymiana: podlicznika odbiorcy (wodomierz zleceniodawcy), wodomierza przy punkcie czerpalnym

szt.

61,80

8

Oplombowanie podlicznika odbiorcy (wodomierz zleceniodawcy), wodomierza przy punkcie czerpalnym

szt.

30,00

9

Oplombowanie wodomierza głównego (w przypadku zgłoszenia jego przeniesienia lub prac remontowych)

szt.

100,00

10

Oplombowanie (w tym nakładka, montaż, oprogramowanie nakładki) podlicznika odbiorcy (wodomierz zleceniodawcy), wodomierza przy punkcie czerpalnym

szt.

200,00

11

Oplombowanie (w tym nakładka i wodomierz, oprogramowanie nakładki) podlicznika odbiorcy (wodomierz zleceniodawcy), wodomierza przy punkcie czerpalnym

szt.

244,00

12

Wymiana nakładki i jej oprogramowanie dotyczy podlicznika odbiorcy (wodomierz zleceniodawcy), wodomierza przy punkcie czerpalnym

szt.

168,00

13

Usunięcie awarii (bez wykopów) na przyłączu wodociągowym nie będącym własnością ZGK w Lubkowie Sp. z o.o.

szt.

309,00

14

Usunięcie awarii (z wykopem) na przyłączu wodociągowym nie będącym własnością ZGK w Lubkowie Sp. z o.o.

szt.

618,00

15

Sprawdzenie wskazań podlicznika poprzez montaż wodomierza kontrolnego

szt.

154,50

16

Dojazd (dotyczy usług poz.: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21)

km

3,85

17

Przegląd stanu technicznego hydrantu p.poż. (na sieci będącej własnością Spółki)

szt.

40,00

18

Wymiana (w tym montaż i wodomierz) podlicznika, wodomierza przy punkcie czerpalnym

szt.

103,00

19

Usługa zaprogramowania zestawu do zdalnego odczytu (podlicznika, wodomierza przy punkcie czerpalnym)

szt.

60,00

20

Demontaż i nowy montaż podlicznika, wodomierza przy punkcie czerpalnym oddanego do ekspertyzy na wniosek odbiorcy

szt.

64,00 +
koszt ekspertyzy

21

Demontaż i nowy montaż podlicznika, wodomierza przy punkcie czerpalnym oddanego do legalizacji na wniosek odbiorcy

szt.

64,00 + koszt ekspertyzy

22

Zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów

m2

0,02

23

Letnie utrzymanie dróg (koszenie)

mb

0,04

24

Utrzymanie terenów zielonych (koszenie)

m2

0,03

25

Remont żwirowo-tłuczniowych dróg wewnętrznych gminy, innych powierzchni nieutwardzonych

m2

10,30

26

Utrzymanie i obsługa PSZOK na terenie bazy zakładu

m-c

3 000,00

27

Zimowe utrzymanie dróg (pasa ruchu o szerokości od 2 do 3 m)

kmb

15,00

Uwaga:

1)Preferencyjna stawka podatku VAT 8% ma zastosowanie m.in. dla usług związanych
z zaopatrzeniem w wodę, oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków na urządzeniach wod-kan będących własnością bądź zarządzanych przez ZGK w Lubkowie Sp. z o.o. oraz realizowanych w budynkach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust.12 ustawy o VAT);

2)Cennik nie obejmuje opłat taryfowych;

3)Do cen netto doliczany jest odpowiednio podatek VAT;

 

4)Dla usług nieunormowanych umową wymagane jest zlecenie (pisemne).

Skip to content